Protocollen

Het schoolondersteuningsprofiel
Het Schoolondersteuningsprofiel MKC is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden.

Pestprotocol
Zoals op elke school, komt pesten ook bij ons voor. In het pestprotocol 17/18  staat uitgewerkt hoe wij hier, wanneer het zich voordoet, mee omgaan. Het geeft een antwoord aan kinderen, leerkrachten en ouders.

Afspraken dossiervorming
Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een leerling dossier aan. Dit dossier bevat gegevens over elk kind zoals, naam en adres, de namen van de verzorgers, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, verslagen van gesprekken, plannen enz. Het gaat om alle gegevens die de school nodigt heeft om goed onderwijs aan uw kind te kunnen waarborgen. In het reglement wordt aangegeven hoe wij als school omgaan met de leerling gegevens. Omgaan met leerling gegevens.

Het bovenschools bestuur Proles hanteert de volgende protocollen:
klachtenregeling stichting Proles en stichting ABOL

Klokkenluidersregeling stichting Proles en stichting ABOL
Toelating schorsing en verwijdering stichting Proles
Protocol social media medewerkers Proles
Protocol medicijnverstrekking stichting Proles en stichting ABOL def 2014-2015

Het samenwerkingsverband hanteert de volgende protocollen
onderwijsconsulenten

Het samenwerkingsverband is te bereiken via: info@swvdeliemers-po.nl 

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl